Posted by: bankwahabi | Julai 1, 2008

PADA PENJELASAN KESESATAN AQIDAH MAHMUD ZUHDI YG BAKAL MENYESATKAN WARGA UIAM: AWAS!

MAHMUD ZUHDI BERKATA ALLAH TAALA ADA DI MANA-MANA SEBAGAIMANA IKTIQOD MUKTAZILAH DAN JAHMIYYAH.Disediakan oleh :
Abu Lehyah al-Kelantany
0133005046
Berkata Mahmud Zuhdi di dalam Majalah Al-Islam m/s 15 terbitan JULAI 2008 / REJAB 1429H ;
((“ Soalan pertama yang pernah kita dapat dalam literatur klasik tentang tauhid di mana ada kisah yang menceritakan ; seseorang datang kepada Nabi dan bertanya tentang hasratnya untuk memasuki Islam. Masalahnya dia kata dia tidak kenal Tuhan. Jadi Nabi tanya, kamu datang dari mana? Jawab individu ini , dia datang dari hulu. Nabi tanya lagi ,apa yang kamu nampak di jalanan? Individu ini kata ; dia nampak tahi unta. Kemudian Nabi tanya ; apa yang kamu fikir bila ada tahi unta ? Individu ini jawab ,saya fikir bila ada tahi unta tentu ada unta. Ini adalah pemikiran yang mudah tentang kewujudan Tuhan. Ertinya di sini, literatur ini menunjukan secara perinsipnya, kewujudan Tuhan ada di mana-mana dan dapat direalisasikan dalam fenomena alam ‘’.)) Kata-kata ini dipetik daripada Majalah Al-Islam m/s 15 terbitan JULAI 2008 / REJAB 1429H ;ISLAM MELARANG BERKATA-KATA ” ALLAH ADA/ BERADA DI MANA-MANA “

Firman Allah ta^ala di dalam Surah asy-Syura ayat 11:

Bermaksud: {“Tiada sesuatu pun yang sama denganNYA”}.
Dan dari Hadith yang diriwayatkan oleh Abu al-Qasim al-Ansariyy: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

لا فِكْرَة فِي الرَّبِّ
(رواه أبو القاسم الأنصاري
)
Maknanya : “Tidak boleh berfikir (membayangkan) tentang Allah”. (Diriwayatkan oleh Abu`l-Qasim al-Ansari). Oleh sebab inilah Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali berkata:
لاتَصِحُّ الْعِبَادَةُ إِلا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْمَعْبُودِ

Maknanya : “Ibadah tidak sah kecuali selepas mengetahui (Allah yang wajib) disembah“. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya syarak tidak membenarkan umatnya berkata, “Allah berada di mana-mana (setiap tempat.”

Akan tetapi barangsiapa menggunakan kaedah yang salah ini dengan cara memahami bahawa Allah mengetahui segala-galanya dan menguasai setiap sesuatu (makhluk) , maka ini tidak kufur ( tidak jatuh kafir atau murtad), akan tetapi mereka sangat-sangatlah dilarang dari menuturkan perkataan tersebut.
Walaubagaimanapun, barangsiapa memahami dari ayat tersebut bahawa Allah menjelma di dalam tempat atau Allah meliputi ruang atau Allah berada di mana-mana dengan ZatNYA atau Allah berada di suatu tempat, maka mereka adalah murtad ( jatuh kafir), mereka telah terkeluar dari Islam. Adalah menjadi kewajipan bagi mereka untuk kembali kepada agama Islam dengan mengucapkan Kalimah Dua Kalimah Syahadah dan percaya bahawa Allah subhanahu wa ta^ala tidak mempunyai tempat dan bilangan sama sekali. Ketahuilah sesungguhnya Allah ta^ala tidak mempunyai bentuk, tidak kecil, tidak sederhana besar ataupun besar.
Umat Islam juga mesti mempercayai bahawa Allah ta^ala tidak seperti Ajsam al-Kathifah ( benda-benda yang keras yang boleh di gengam dengan tangan ) seperti manusia, pokok, batu, bumi, gunung, langit, matahari atau bintang dan sebagainya.
Allah juga tidak seperti Ajsam al-Latifah ( benda-benda yang lembut yang tidak boleh digengam dengan tangan ) seperti udara, ruh, terang, gelap, nafas atau bayang-bayang dan sebagainya.
Adalah menjadi kewajipan untuk percaya bahawa Allah ta^ala Maha Suci dari segala ukuran, bentuk, rupa, warna, pergerakan dan diam (tidak bergerak), ini adalah kerana DIA lah yang menciptakan semua ukuran dan bilangan maka sudah tentu DIA tidak mempunyai ukuran ataupun bilangan.
Oleh kerana sudah pasti bahawa Allah bukan berukuran kecil seperti :
1. ‘Al-Jawhar Al-Farad’ ( ciptaan yang paling kecil sekali yang tidak boleh dibelah-bahagikan lagi), atau
2. Zarah (adz-Zarrah) –( habuk yang yang kecil bertebangan yang kebiasaannya dilihat pada sinaran cahaya matahari. Habuk-habuk yang bertebangan di jendela akibat sinaran matahari ekoran daripada kegiatan menyampu sampah di dalam rumah contohnya, satu habuk daripada habuk-habuk itu dinamakan zarrah atau jawhar) – atau ,

3. Biji Sawi atau bukan berukuran besar seperti ^Arasyh, atau lebih besar dari ^Arasyh, Maka adalah wajib percaya Allah wujud tanpa tempat, arah ataupun ruang.
Oleh itulah para ulama’-ulama’ dikalangan Salaf dan Khalaf bersepakat mengatakan, yang bermaksud :“ Allah wujud tanpa tempat”.
Akan tetapi perkataan “Allah ta^ala berada di mana-mana” akan membuka pintu kepada golongan atheis ( golongan yang tidak mempercayai adanya Tuhan dan mengingkari kewujudanNya ) ataupun golongan komunis untuk membantah, lalu berkata, “Jika DIA berada di mana-mana, maka DIA berada di dalam tandas dan tempat-tempat kotor yang lain ”. Ini merupakan perkataan golongan Mutasawwifah ( orang yang mengaku-mengaku mereka adalah Sufi ) padahal mereka adalah jahil. Mereka mendakwa menjadi pegikut Tariqah, akan tetapi mereka tidak berilmu dan tidak memahami aqidah dan tariqah. Pengajian tasuaf perlu di dasari dengan pengetahuan akidah yang mantap. Sebab itulah mempelajari akidah Islam merupakan hal dan perkara yang amat utama, dan perlu didahulukan daripada ilmu fiqh dan tasauf.
Berikut adalah perkataan salah seorang ulama’ yan bernama Sheikh ‘Isma^il Haqqiyy an-Naqshabandiyy, beliau berkata di dalam kitab tafsirnya, ‘Ruh al-Bayan’, Juzu^ 5, pada pentafsiran Surah Taha, muka surat 365:
Bermaksud: (( “Kami berkata kepada orang yang berkata, ‘ Allah mempunyai tempat’ ; ‘Di manakah DIA sebelum diciptakan alam ini? Bukankah DIA telah wujud? (yakni tanpa permulaan — azali – dan tiada suatu pun wujud di sampingNYA). Jika mereka berkata ‘tidak’, jatuhlah mereka di dalam kekufuran ; manakala jika mereka mencadangkan (mangatakan ianya adalah) penjelmaan atau pergerakan bagi zat Allah, mereka juga jatuh kafir”.)) Selesai perkataan Sheikh ‘Isma^il Haqqiyy an-Naqshabandiyy.
Pada muka surat yang sama, Sheikh ‘Isma^il Haqqiyy an-Naqshabandiyy berkata:
Bermaksud: (( “Sesungguhnya orang yang menetapkan Allah mempunyai tempat merupakan dari golongan mujassimah dan dari kalangan ahli Sufi yang jahil palsu (mutasawwifah) yang berkata bahawa Allah ta^ala berada di mana-mana.”)) Selesai perkataan Shiekh ‘Isma^il Haqqiyy an-Naqshabandiyy.
Ini juga diriwayatkan oleh Sheikh Al-ustaz Mahmud Muhammad Khattab As-Subkiyy, Sheikh-syeikh dan ulama’-ulama’, para pemimpin fatwa di kalangan ulama’-ulama’ Azhar di dalam kitabnya ‘Ithaf al-Ka’inat Bi-Bayan Madzhab As-Salaf Wal-Khalaf Fil-Mutashabihat, muka surat 14.
Al-Hafiz Abu Bakr Al-Bayhaqiyy Al-Ash^ariyy (458 H) secara terangnya menyatakan di dalam kitabnya “Al-I^tiqad”, muka surat 70:
(( Di antara apa yang kami tulis tentang ayat tersebut adalah bukti mengenai ketidaksahihan perkataan di kalangan al-Jahmiyyah yang mana mereka mendakwa bahawa Allah subhanahu ta^ala berada di mana-mana dengan ZatNYA.
Firman Allah ta^ala di dalam surah al-Surah Al-Hadid ayat 4:
“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
Ini bermaksud (bersamaan itu) dengan PengetahuanNYA, dan bukan dengan ZatNYA( yakni, ayat ini bermaksud bahawa Allah Maha Mengetahui tentang kita walau di mana kita berada bukanlah bermaksud bahawa DIA berserta dengan kita dengan ZatNYA walau di mana kita berada).”)) Selesai perkataan Al-Hafiz Abu Bakr Al-Bayhaqiyy Al-Ash^ariyy.
Jelas maknanya Allah mengetahui tentang kamu di mana pun kamu berada seperti yang dikatakan oleh al-Imam Sufyan al-Thawri, al-Imam al-Shafi^i, al-Imam Ahmad, al-Imam Malik dan selain mereka.

Al-Hafidz Ibn Hajar al-^Asqolaniyy asy-Syafi^iyy al-Asy^ariyy (852 H) secara terangnya menyatakan:

(( “Sebahagian Mu^tazilah juga condong kepada kepercayaan ini dan mereka berkata, ‘Allah berada di mana-mana’ dan ini adalah kejahilan yang cukup nyata.”)) Selesai perkataan Al-Hafiz Ibn Hajar al-^Asqolaniyy asy-Syafi^iyy al-Asy^ariyy.
Asy-Syeikh ^Abdal-Wahhab Ibn Ahmad asy-Sya^raniyy (973H) menyatakan ini di dalam kitabnya “al-Yawaqit wal-Jawahir”, jilid 1 muka surat 65 bahawa ^Aliyy al-Khawwas, semoga Allah meredai mereka berdua, berkata:
(( “Tidak dibenarkan berkata bahawa Allah ta^ala berada di mana-mana (seluruh tempat) sebagaimana golongan Mu^tazilah dan Qadariyyah katakan.” )) selesai perkataan Asy-Syeikh ^Abdal-Wahhab Ibn Ahmad asy-Sya^raniyy.
Sehinggakan Ibn Katsir sendiri berkata pada tafsirnya “Tafsir Ibn katsir”, jilid 3 muka surat 7:
“Golongan Mufassirun (orang yang mentafsirkan al-Qur’an) telah berijma^ menolak perkataan golongan al-Jahmiyyah yang mana mereka berkata ‘Allah berada di mana-mana’. Allah ta^ala Maha Suci dari apa yang mereka katakan.” Selesai nukilan daripada kata-kata Ibn Katsir.
Syeikh Qadi Zakariyya al-Ansoriyy berkata di dalam tafsirnya, “Fathu-r-Rahman” pada pentafsiran Surah al-Mulk, muka surat 595:
((“DIA (Allah ta^ala ) Maha Suci dari (disifatkan) berada di mana-mana (seluruh tempat).”)) Selesai perkataan Syeikh Qadi Zakariyya al-Ansoriyy
Ibn Fuwrak al-Asy^ariyy (wafat pada tahun 406 H) berkata di dalam kitabnya “Mushkil al-Hadith” muka surat 63:
(( “Ketahuilah bahawa Ats-Tsaljiyy, kepercayaannya sama dengan kepercayaan golongan An-Najjar mengenai perkataan bahawa Allah berada di mana-mana yang juga menjadi kepercayaan Mu^tazilah[1][1]. Pada kami, pentafsiran ini adalah dilarang kerana tidak dibenarkan berkata bahawa Allah ta^ala berada di suatu tempat ataupun di mana-mana (seluruh tempat).”)) Selesai perkataan Ibn Fuwrak al-Asy^ariyy.
Pada muka surat 64-65 dalam kitab yang sama, Ibn Fuwrak menolak dakwaan orang yang berkata bahawa Allah berada di mana-mana, dengan berniat bahawa dia berkata Allah Maha Mengetahui mengenai segalanya. Ibn Fuwrak berkata dengan terangnya:
“Apabila mereka merujukkan pentafsiran ayat ini (yakni perkataan Allah berada di mana-mana) dengan makna Pengetahuan Allah dan Pentadbiran pada makhlukNYA, maka kefahaman ini adalah betul, akan tetapi lafaz/ucapannya adalah dilarang.
Tidakkah kamu melihat bahawa adalah tidak boleh diterima bagi seseorang untuk berkata ‘Allah ta^ala berada di sisi, bersentuh, menjelma, duduk bersemayam atas sesuatu’, pada masa yang sama berniat untuk menyatakan bahawa Allah Maha Mengetahui mengenai sesuatu dan mentadbir atau menguasai segalanya.”))Selesai perkataan Ibn Fuwrak al-Asy^ariyy.
Tetapi….
Mahmud Zuhdi sekejap puji Ibn Taymiyah Al-Harrany Al-Mujassim yang mengistsbatkan tempat kepada Allah ( pada hal Al-quran menolak fahaman sesaatnya itu ), kali ini beriktikod seperti Jahmiyah dan Muktazilah pula yang sebahagiannya berkata Allah berada di mana-mana padahal Ibn Taymiyah Al-Harrany Al-mujassim amat membenci golongan muktazilah sebagaimana yang masyhur dalam kitab-kitab karangannya.
Kecelaruan dan seserabutan mereka yang tidak mempelajari ilmu secara bertalaqqqi, lama-lama melakukan banyak perkara bida’aah dalam agama, lebih teruk lagi bid’aah tersebut dalam masalah akidah Islam, lantas bercanggah dengan akidah sebenar yang dibawa oleh Habibuna Musthofa Muhammad Sollallahu ‘alaihi Wasallam.
……………………..
[2][1] Golongan Mu^tazilah muncul pada zaman ulama Salaf lagi. Ulama menggolongkan mereka sebagai kafir kerana di sebahagaian perkara mereka percaya bahawa hamba Allah melakukan perkara amal dari keadaan tidak wujud kepada keadaan wujud. Kepercayaan mereka ini telah diikuti sejak akhir-akhir ini oleh kumpulan yang dikenali sebagai Hizb at-Tahrir.

Disediakan oleh :
Abu Lehyah al-Kelantany
0133005046


Responses

  1. Sifat-sifat Allah bersalahan dengan yang baru (makhluknya).Aqidah umat Islam telah banyak dipesongkan oleh golongan Wahabi seperti Dr. ‘Asri (Mufti Perlis), Rasul Bin Dahri, Dr Azwira dan ramai lagi yang melebelkan umat Islam yang tidak mengikut ajaran dan pesanan mereka sebagai sesat.Hukum akal manusia tidak mampu memikirkan tentang di mana Allah kerana perbahasan ini akan memesongkan aqidah umat Islam sendiri,Namun ada yang “terlebih pandai” membuat tafsiran yang bukan-bukan tentang sifat Allah.


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

Kategori

%d bloggers like this: